Friday, July 10, 2020

Qabeenya Uumamaa kunuunsaa eeguun murteessaa taachaan ibsame

Dinagdee Misooma Magariisaa Biyyi teenya Itiyoophiyaan jalqabde galmaan ga’uuf Qabeenya Uumamaa kunuunsaa eeguun Hojii sadarkaa ol’aanaadhaan barbaachisuu fi murteessaa ta’eedha jechuun Hooganaan Biiroon Qonna Bishaan Albuudaa...

Guca Olompikii lammaffaa Dirree Dhawaatti Qabsiifamuuf kurfiin taasifamaati jira

Alada dhufu jechuuniis Gurraandhala 15 Dirree Dhawaatti Gareen Olompikii Ityoophiyaa Guca lammaffaa Dirree Dhawaatti Qabsiifamuuf kurfiin taasifamaati jira Guci jalqabaa gareen olompikii Ityoophiyaa Magaalaa Handhura Oromiyaa...

Dirree Dhawaatti Manneen waliin jireenyaa kum 20 haala itti ijaaramanii xumuraman irratti mariin taasifame

Rakkoo yeroo gara yerootti hamaachaa dhufe kan hanqina mana jireenyaa Magaalaa Dirree Dhawaa furuun akka danda’amu Manneen waliin jireenyaa kum 20 waggoottan shaman dhufu keessatti kan...

Nageenya Harargee bahaa siransuudhaan ga’een Dargaggoota ol’aanaadha jedhan

Godina Harargee bahaa fi Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Amantaawan argaman hunda irraa kan walitti babahan Abboottiin Amantaa fi Dargaggootni jaarmayoota gara garaa irratti walitti babahan kan irratti...

Qulqulina miidhaginaaf hawaasni akka tumsu waamichi dhiyaate

Magaalaan Dirree Dhawaa qulqulluu fi miidhagduu akka taatu hawaasni koosiiwan iddoo sirriitti qabuun qaamolee qulqulleessaniin akka qulqulleefamu taasisuu irrattii fi iddoo hin malle keessattuu daadiiwan irratti...

Gama Atleetiksiin kutaa Baha Biyya teenyaa milkeessuuf qindoominaan hojjatamaa jiraachuun ibsame

yeroo jalqabaaf kan Hundeefame Gareen AtleetiksiiAfran Qalloo Shaakallii jalqabe kutaa Baha Biyya teenyaa Itiyoophiyaatti Yeroo jalqabaaf kan Hundeefame Gareen Atleetiksii Waldayni Garee Atleetiksii Afran Qalloo sochii...

Abbaan Taayitaa Galiiwan Karoora qabate harka 82.18 milkeessuu beeksise

Bara Bajataa 2012 tti Karoora raawachuuf qabatee ji’oottan 6 kan raawachuu qabu keessaa Dhibbeentaa harka 82.18 milkeessuu beeksisuu kan danda’e taachaa Daayireektariin Ol’aanaan Abbaan Taayitaa Galiiwan...

Hojii Baruu fi Barsiisuu Yuunivarsitiif Hawaasni Bulchiinsaa marti ga’ee isaa akka gumaachu waamichi dhiyaate

Yuunivarsitii Dirree Dhawaa Hojii Baruu fi Barsiisuu haala Nageenyaan itti-fufsiisuuf Ganama arraa jechuuniis Amajii 7 Marii Koonfiransii Nageenyaa geggeefame irratti ergaa kan dabarsan Itti-Aanaan Kantiibaa Bulchiinsaa...

Dhaloota hegereef Dirree Dhawaa mijooftuu dabarsuuf Eegumsa Naannoof hojjachuu qabna

Bulchiinsa Dirree Dhawaa Koonfiransii haala qabiinsaa Qabeenya Uumamaa , Eegumsa Naannoo ,Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa irratti geggeefame irratti argamuun haasawa baniinsaa kan taasisan Afa-yaa’iin Mana Marii...

Waggaa 80 booda Ragaa Abbaa Qabiyyee Lafaa (Kaartaa) argattan

Dhaabilee Amantii kanneen guyyaa har’a Ragaan Abbaa Qabiyyee Lafaa (Kaartaa) kennameef kanneen Umrii waggoottan saddeetamii booda argachuu waan danda’aniif gammachuun ol’aanaan akka itti dhaga’ame Abbootiin Amantaa...