Thursday, February 20, 2020

Jiraatoonni Araddoottan baadiyaa Sagantaa fi seera ittiin bulmaataPaartii Badhaadhinaa irratti mari’attan

Bulchiinsa Dirree Dhawaa Kilaastara Biyyoo Awaalleetti jiraatonni Araddaa Laga Birraa fi Ija’aananii Sagantaa fi seera ittiin bulmaataPaartii Badhaadhinaa irratti mari’attan. Jiraatonni Araddoottan lamaanii wal-tajjii marii geggeessan kana...

Hojjatootni Mootummaa Sagantaa fi seera ittiin bulmaataPaartii Badhaadhinaa irratti mari’attan

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti kan argaman Miseensotni Dhaabileen ADWUI fi Dhaabileen Deegartootaa Hojjatoota Mootummaa kan gara Paartii Badhaadhinaatti makaman marii geggeessan. Wal-tajjii marii kana irratti Ka’umsi riifoormii paartii...

Hoogantoonni ol’aanoo fi sadarkaa gara garaa Paartii Badhaadhina irratti mari’atan

Hoogantoonni ol’aanoo fi sadarkaa gara garaa kan Dhaabileen ADWUI fi Dhaabileen Deegartootaa kanneen Bulchiinsa Dirree Dhawaatti argaman Sagantaa fi seera ittiin bulmaataa Paartii Badhaadhinaa irratti wal-tajjii...

Rakkoolee Hawaasaa haala ittiin Saayinsiin furuun danda’amu irratti mari’atame

Wal-tajjii marii kan Dura-buutonni Manneen Barnootaa fi Manneen Barnootaatti Qindeesitoonni Tuuta Saayinsii warren ta’an kan irratti hirmaattan Rakkoolee Hawaasaa haala ittiin Saayinsii fi hojiiwan kalaqaattiin furuun...

Tajaajjilli Tola-Ooltummaa ibsituu jaalala Biyyaa taachaan ibsame

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hojii tola-ooltummaa kan ji’oottan gannaa geggeefamaa ture har’a kurfiiwan beekamtii fi galataa dabalatee haala miidhagaa ta’een goolabameera. Wal-tajjii goolabbii hojii tola-ooltummaa kan...

Oomisha Qonna baranaa irraa bu’aan ol’aanaan Galchuuf hojjatamaati jira.

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Oomisha Qonna baranaa jechuuniis Oomisha bara 2011-12 kan yeroo ammaa sassaabamaa jiruun sirnaan walitti sassaabuuf hojjatamaa akka jiruu fi hoomaan awaanisaa...

Odeefannoo Sirraawaa fi si’aawaan hariiroo Ummataa fi Mootummaa cimsuuf shoora isaanii bahachuu qabu

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hojjatoonni kutaa sab-qunnamtii Odeefannoo Sirraawaa fi si’aawaan kennuun hariiroo Ummataa fi Mootummaa cimsuu irratti shoora isaan irraa eegamu bahachuu akka qaban...

Carraa Hojii Uumuudhaaf kutannoon Geggeesotaa murteessaa taachaan ibsame

Geggeesota Hojii kan Sadarkaa Ol’aanoo Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Kilaastaraan Misooma Koorporeeshinii Indastirii irratti Leenjii Hubannoo gabbisuuf laatame Carraa  Hojii Uumuudhaaf kutannoon Geggeesotaa murteessaa taachaan...

Guyyaan Daa’imman Idil-Adunyaa Sadaasni 11 Dirree Dhawaatti kabajame

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Qopheessummaa Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immaniin Ganama har’aa jechuuniis Sadaasa 11 “ Daa’imman keenya kanaan Bara Hegeree keenya haa mil’annuu ” ...

Ayyaanni Daamaraa haala miidhagaa fi hawataa ta’een kabajame

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hordoftoota amantaa Ortodooksii Ityoophiyaa kan Magaalaa Dirree Dhawaa Ayyaanni Daamaraa haala miidhagaa fi hawataa ta’een kabajameera.   Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hordoftoota amantaa Ortodooksii...