Dubartoonni Beekumsaa fi Malaan Ga’uumsa qabaniitti fayyadamuun jijjiirama ceesisuu akka qaban ibsame

0
82

Dubartoota Hojjatoota Dhaabilee Sektaroota Bulchiinsa Dirree Dhawaatti sadarkaa
Geggeesummaa Gareewaniin hojjachaa kanneen jiraniif leenjii Hubannoo gabbisuu laatamaa jiru

irratti Dubartoonni Beekumsaa fi Malaan Ga’uumsa qabaniitti fayyadamuun jijjiirama ceesisuu
akka qaban ibsameera.
Murtee kennummaa Dubartootaa ol-guddisuun misoomaa fi geggeessumaa Siyaasaa Biyya
teenyaa keessatti shoora dubartootaa guddisuuf wal-tajjii leenjii hubannoo gabbisuu kan
qopheessummaa Dhaabata Inistituutii Kaayizanii Bulchiinsaattin leenjii kennamaati jira.
Wal-tajjii leenjii hubannoo gabbisuu kana irratti leenjicha kan laachaa jiran Adde Su’aad
Mahamad akka addeessanitti dur irraa jalqabee akka Idil-Adunyaattiis ta’ee Dubartoonni kennaa
Uumamaan Beekumsaa fi Malaan Ga’uumsa ol’aanaa qabaachuu fi kanaas dhimma

Hawaasummaa fi Dinagdee keessaatti haalaan gumaachaa jiraachuu shoora isaanii kana gara
geggeessummaa Siyaasaaniis akka gumaachan gochuuf leenjii hubannoo gabbisuu kun
yaadamee kan qophaa’e taachaa fi Dubartootni ilaalcha duubatti hafaa kan shoora dubartootaa
xiqqeessaniif osoonii fi hin jilbiifanne ga’uumsaa fi dandeettii qabaniin jijjiirama Biyya teenyatti
jalqabame gara sadarkaa ol’aanaatti ceesisuudhaan roga maraan hirmaanaa fi irraa
fayyadamtummaa Dubartootaa daran guddisuuf xiyyeefannoon hojjachuu akka qabaniis
addeessaniiru.