Dirree Dhawaatti Manneen waliin jireenyaa kum 20 haala itti ijaaramanii xumuraman irratti mariin taasifame

0
67

Rakkoo yeroo gara yerootti hamaachaa dhufe kan hanqina mana jireenyaa Magaalaa
Dirree Dhawaa furuun akka danda’amu Manneen waliin jireenyaa kum 20 waggoottan
shaman dhufu keessatti kan ijaaramuuf jedhaniif kan oolu irratti mariin taasifame

yeroo ammaa Bajata Bulchiinsa Magaalaattiin manneen ijaaramaa jiraniif kan Oolu
Dhiheessa Faayinaansiif Liqaan Boondii haala ittiin mijaa’uu fi manneen ijaramaniis
kafaltiin isaanii haala Baankii waliin walitti hidhamu irratti
waggoottan muraasaan asitti rakkoo hamaachaa dhufe keessaa tokko kan ta'e hanqina
mana jireenyaa kan Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dhawaatti mul’atu furuun akka
danda’amu Manneen waliin jireenyaa kum 20 wa ijaaramuuniif irratti hoogantoonni
ol'aanoon bulchiinsaa fi Ministeera Misooma magaalaa fi manneenii irraa hoogantoota
dhufanii waliin mariin taasifameera
mariin geggeefame kana irratti Chaartariin Magaalaan Dirree Dhawaa ittiin
hundeefamtee turtee fi Heeraa fi Seerri Magaalaan Dirree Dhawaa ilaalchisuun hojii irra
oolaa jiran jijjiirama magaalattii irratti gufuu akka ta’anii jiran eeruudhaan haala ittiin
Heeraa fi Seerrotni kanneen fuuyyanii magaalattii haala isheen maluun Guddachuu akka
dandeessu qaamni dhimmi ilaalatu xiyyeefannoon dhimma ilaaluu qabu taachaas
eerameera.
Marii kana irratti Hoogantoonni ol'aanoon Bulchiinsaa Afa-yaa’ii Mana Marii
Bulchiinsaa Kabajamtuu Adde Faaxum Musxafaa , Itti-Aanaa Kantiibaa Bulchiinsaa
Obbo Ahmad Mahamad Buuhii fi Sadarkaa Itti-Aanaa Kantiibaatti Hooganaa Biiroo
Daldala , Indastirii fi Invastimantii Obbi Kadii Juhaar dabalatee Miseensotni Kaabinee
Bulchiinsa Magaalaattii fi Bakka buutonni Ministeera Misooma magaalaa fi manneenii
irraa dhufaniis marii kana irratti hirmaataniiru.