Hoogantoonni ol’aanoo fi sadarkaa gara garaa Paartii Badhaadhina irratti mari’atan

0
167

Hoogantoonni ol’aanoo fi sadarkaa gara garaa kan Dhaabileen ADWUI fi
Dhaabileen Deegartootaa kanneen Bulchiinsa Dirree Dhawaatti argaman Sagantaa
fi seera ittiin bulmaataa Paartii Badhaadhinaa irratti wal-tajjii marii geggeessaa
turan xumuran.

Walga’ii kana irratti Ka’umsi riifoormii paartii badhaadhinaa fedhii ummataa
galmaan ga’uu , faayidaasaa fi Mirgoottan Namummaa fi Dimokraasii eegsisuu fi
mirkaneessuu taachaa fi “Kaayoo fi sagantaan paartii badhaadhinaa sirni federaalaa
sabdaneessaa bu’ura cimaarra akka dhaabatuu fi biyyattiitti demokiraasiin akka
dagaagu dandeessisuufi malee yoomiyyuu duubatti kan deebi’u miti” jechuun
barruun dhiyaatee mariin irratti geggeefameera.
Sagantaa fi seera ittiin bulmaataa Paartii Badhaadhinaa irratti dhiyaachuun
akkasumaas Wal-tajjii kana irratti hirmaatonni yaadaa fi gaaffiiwan gara garaa
kaasuudhaan mariin bal’aan irratti geggeefameera.