Hojjatootni Mootummaa Sagantaa fi seera ittiin bulmaataPaartii Badhaadhinaa irratti mari’attan

0
177

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti kan argaman Miseensotni Dhaabileen ADWUI fi
Dhaabileen Deegartootaa Hojjatoota Mootummaa kan gara Paartii Badhaadhinaatti
makaman marii geggeessan.

Wal-tajjii marii kana irratti Ka’umsi riifoormii paartii badhaadhinaa fedhii
ummataa galmaan ga’uu , faayidaasaa fi Mirgoottan Namummaa fi Dimokraasii
eegsisuu fi mirkaneessuu taachaa fi “Kaayoo fi sagantaan paartii badhaadhinaa
sirni federaalaa sabdaneessaa bu’ura cimaarra akka dhaabatuu fi biyyattiitti
demokiraasiin akka dagaagu dandeessisuufi malee yoomiyyuu duubatti kan
deebi’u miti” jechuun barruun dhiyaatee mariin irratti geggeefameera.
Sagantaa fi seera ittiin bulmaataa Paartii Badhaadhinaa irratti dhiyaachuun
akkasumaas Wal-tajjii kana irratti hirmaatonni yaadaa fi gaaffiiwan gara garaa
kaasuudhaan mariin bal’aan irratti geggeefameera.