Dhibeen chikunyiginiyaa ittisuu fi to’achuuf hojjatamaa jiraachuun ibsame

0
73

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Torban muraasaan asitti kan mudatee fi hawaasa lakkoofsa ol’aanaa
kan miidhaa irraan ga’aa kan jiru balaa dhibee chikunyiginiyaa ittisuu fi to’achuuf Biiroo
Eegumsa Fayyaa fi Dhaabileen Fayyaa kan Bulchiinsa Dirree Dhawaa tumsaa jiraachuu
Hooganaan Biiroon Dhimma Komunikeeshinii Mootummaa Bulchiinsa Dirree Dhawaa Obbo
Isqiyaas Taafasaa ibsan.

Hooganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Dr. Fu’ad Kadiir ibsa gaazexeesitootaaf laataniin akka
jedhanitti hawaasni bishaan kuufamaa of-irraa balleessuu fi uffata harka guutuu uffachuun of-
eeguu akka qabuus dhaaman. balaa dhibee chikunyiginiyaa kan Bulchiinsa Dirree Dhawaatti
yeroo jalqabaaf mudatee fi hawaasa lakkoofsa ol’aanaa kan miidhaa irraan ga’aa kan jiru
ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeesitootaaf laataniin akka jedhanitti balaa dhibee chikunyiginiyaa
ittisuu fi to’achuuf hawaasni Naannoo jireenya isaatti koosiiwan Bookeen Busaa irratti wal-horaa
jiraachuu dandeessuu , bishaan kuufame , of-irraa balleessuu akkasumaas meeshaalee bishaan itti
kuufata cuqaalachuudhaanii fi uffata harka guutuu uffachuun of-eeguu akka qabu jedhanii
namootni yeroo dhukkubsataniis saffisaan gara Dhaabileen Fayyaa deemuun akka yaalamaniis
dhaaman.