wal-tajjiin marii Muka Jala geggeefamaati jirti

0
126

wal-tajjiin marii kan Muka Jala jedhamuun moggaafamee kan Aadaa fi
Duudhaawan Dirreen Dhawaa ittiin beekamtuu fi ittiiniis ibsamtu Ijoo eegsisanii
itti-fufsiisuuf kan kaayyeefate wal-tajjiin marii Muka Jala geggeefamaati jirti

wal-tajjiin marii kan Muka Jala jedhamuun moggaafame kana Biiroon Dhimma
Komunikeeshinii Mootummaa Bulchiinsa Dirree Dhawaa Moodeelistii yaada kana
Maddisiiste Moodeelisti Fatiyaa Mahamadii waliin kan qopheessan yoo ta’u Aadaa
marii rakkoo ofii furuu irratti kan xiyyeefatee fi Nageenya bulchiinsaa haala
amansiisaan itti-fufsiisuun haala danda’amu irratti mari’atamaati jira.
Wal-tajjii marii kana irratti bakka buutonni qaamolee hawaasa gara garaa
hirmaatanii haala miidhagaa fi hawataan geggeefamaati jirti
Aadaa fi Duudhaawan Dirreen Dhawaa ittiin beekamtuu fi ittiiniis ibsamtu Ijoo
itti-fufsiisuuf wal-tajjiin marii rakkoolee karaa Aadaattiin hiikuu geggeefamaati
jirti.
dhaa Ganama boruu jechuuniis Hagayya 4 bara 2011 Dirree Dhawaatti
geggeessuuf kurfiin haal-duree goolabamuun ibsame.