Guyyaa har’aa Biqilruu hojii Biqiltuu dhaabuu geggeefamaa jiruun han guyyaa 9:00 tti kan dhaabame

0
144

Kutaa Baadiyaa Bulchiinsaa jechuuniis Kilaastaroota Baadiyaatti Kilaastara Waaheel 52,386 ,
Kilaastara Asalissootti 20,150 , Kilaastara Biyyoo Awaaleetti 58,150 fi Kilaastara Jaldeessatti
3769 walumaagala kutaa Baadiyaa Bulchiinsa

Dirree Dhawaatti Biqiltuun 134,455 kan dhaabame yoo ta’u kutaa Magaalaa Bulchiinsa Dirree
Dhawaatti 124,538 walumaagalatti hanga guyyaa irraa sa’aa 9:00tti Sadarkaa Bulchiinsa Dirree
Dhawaatti 258,993