Geggeesotaa fi Ogeeyota Dirree Dhawaaf leenjiin Sagantaa fi Tarsiimoo Misoomaa Magaalaa irratti laatame

0
91

Bulchiinsi Dirree Dhawaa fi Ministeerri Misooma Magaalaa fi Konistiraakshinii
waliin ta’uudhaan Manneenii waliin dhimmoottan ijoo kan Sagantaa fi Tarsiimoo
Misooma Magaalaa irratti leenjii hubannoo uumuu guyyoottan 15 laatame.
leenjii hubannoo uumuu kan Yuunivarsitii Haroo Maayaatti kenname kana irratti
Geggeesotaa fi Ogeeyotni dhaabilee Bulchiinsi Dirree Dhawaa irraa walitti
babahan kan hirmaattaniiru.

Sagantaa goolabii leenjii kanaa irratti Itti-Aanaa Kantibaa Bulchiinsa Obbo Ahmad
Buuh haasawa taasisaniin akka jedhanitti Geggeesotaa fi Ogeeyotni leenjii
hubannoo kana irratti hirmaattan Dandeettii , beekumsa fi Ga’uumsaan Sagantaa fi
Tarsiimoo Misooma Magaalaan fayyadamtummaa hawaasaa mirkaneessuu irratti
rakkoo ilaalcha kiraasasaabdummaa irratti qabsaa’uun bu’aa ol’aanaan akka
galmaa’u kan dandeesisan taachaas addeessaniiru.
Hirmaatonni leenjii hubannoo gama isaaniin hubannoon argatan hojii fooy’aa
Sagantaa fi Tarsiimoo Misooma Magaalaa irratti hojjachuuf kan isaan dandeesisu
taachaa himan