Birrii Biiliyoona 2,834, 440,000 Bajata Bulchiinsa Dirree Dhawaa ta’uun ragga’eera.

0
101

Manni Marii Bulchiinsa Dirree Dhawaa yaa’ii Idilee 42 ffaa wixinee Bajata
Bulchiinsaa kan bara 2012 dhiyaate Birrii Biiliyoona 2 fi Miiliyoona 834 fi kum
440 raggaasisuudhaa fi Adde Kariimaa Alii Hoogantuu Biiroo Dhimma
Daa’immanii fi Dubartootaa taasisee muudeera.

Manni Marii Bulchiinsa Dirree Dhawaa yaa’ii Idilee 42 ffaa guyyoottan lamaaf
geggesseen Bara bajataa kanatti dhaabilee Raawachiiftota rakkoolee Bulchiinsa
Gaarii furuu irratti xiyyeefachuudhaan hojii hawaasa fayyadamaa taasisu
qabatamaa akka raawachuu qabaniis kallattii hojii kaa’eera.