Diyaasporaan Hariiroo Biyyaa waliin qabu haala ittii cimu irratti mari’atame

0
492

Ejansiin Diyaasporaa Itiyoophiyaa bakka buutota qaamolee ga’ee kan dhaabilee Bulchiinsaa waliin haala ittiin lammiiwan biyya teenyaa kanneen Biyyoottan Alaa (Diyaasporaa) jiraattan hariiroo Biyyaa waliin qaban haala ittiin cimsuun danda’amu irratti mariin taasifame.

 

Wal-tajii marii tana irratti qaamolee ga’ee kanneen dhaabilee Bulchiinsaa bakka bu’uun hirmaattan yaada laataniin akka jedhanitti lammiiwan biyya teenyaa kanneen Biyyoottan Alaa (Diyaasporaa) jiraattan gara bulchiinsaatti yerooniifi Inveestii gochuuf dhufan rakkoo ijoo isaan qunnaman keessaa inni ijoon rakkoo lafaan wal-qabatu taachaafi kanaas furuuf Biiroon Maanaajimantii fi Misooma Lafaa irratti rakkoo mul’atu hikuuf qaamoleen ga’ee xiyyeefannoon hojjachuun akka irraa eegamuus addeessan.

Yeroo dhihootti kan hundeefamee hojii jalqabuuf sochii geggeessaa jiru lammiiwan biyya teenyaa kanneen Biyyoottan Alaa (Diyaasporaa) haala qabatamaa fi carraa mijaawaa abbootii qabeenyaaf jiru irratti odeeffannoo sirrii kennuuf kurfii taasisaa jiraachuuniis ibsameera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here