Bulchiinsatti hanqinni bishaan dhugaatii jiraachuu jiraatonni ibsan

0
248

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hanqinni bishaan dhugaatii yeroo gara yerootti dabalaa jiraachuu Araddoottan bulchiinsa Magaalaa gara garaatti jiraatonni naannofnee dubbifne nuuf ibsaniiru.

 

hanqinni bishaan dhugaatii kun irra caalaatti Araddoottan bulchiinsa Magaalaa gara garaatti jiraatota Manneen waliin jireenyaa keessa jiraatanitti bal’inaan kan mul’atu taachaas jiraatonni naannofnee dubbifne nuuf ibsaniiru.

Dhimma kana irratti Abbaan Taayitaa Bishaanii fi Dhangala’aa Bulchiinsa Dirree Dhawaa gama isaan hanqinni bishaan dhugaatii furuuf Boolla Bishaanii gad-fagoo ta’an 16 qochisiisuudhaan hojiin isaanii guutumaan guututti xumuramee gara tajaajilaatti galchuu isaa addeesseera.

Liqaa Baankii Adunyaa irraa argameen Piroojektiin bishaan dhugaatii geggeefamaa ture xumuramee gara hojii yaaliitti galchuus addeesseera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here