Friday, September 20, 2019

Duudhaawan Dirree Dhawaa Ijoo itti-fufsiisuuf wal-tajjiin marii boru ni geggeefam

Aadaa fi Duudhaawan Dirreen Dhawaa ittiin beekamtuu fi ittiiniis ibsamtu wal- tajjiin marii rakkoolee karaa Aadaattiin hiikuudhaa Ganama boruu jechuuniis Hagayya 4 bara 2011 Dirree Dhawaatti...

Birrii Biiliyoona 2,834, 440,000 Bajata Bulchiinsa Dirree Dhawaa ta’uun ragga’eera.

Manni Marii Bulchiinsa Dirree Dhawaa yaa’ii Idilee 42 ffaa wixinee Bajata Bulchiinsaa kan bara 2012 dhiyaate Birrii Biiliyoona 2 fi Miiliyoona 834 fi kum 440 raggaasisuudhaa...

Geggeesotaa fi Ogeeyota Dirree Dhawaaf leenjiin Sagantaa fi Tarsiimoo Misoomaa Magaalaa irratti laatame

Bulchiinsi Dirree Dhawaa fi Ministeerri Misooma Magaalaa fi Konistiraakshinii waliin ta’uudhaan Manneenii waliin dhimmoottan ijoo kan Sagantaa fi Tarsiimoo Misooma Magaalaa irratti leenjii hubannoo uumuu guyyoottan...

Guyyaa har’aa Biqilruu hojii Biqiltuu dhaabuu geggeefamaa jiruun han guyyaa 9:00 tti kan dhaabame

Kutaa Baadiyaa Bulchiinsaa jechuuniis Kilaastaroota Baadiyaatti Kilaastara Waaheel 52,386 , Kilaastara Asalissootti 20,150 , Kilaastara Biyyoo Awaaleetti 58,150 fi Kilaastara Jaldeessatti 3769 walumaagala kutaa Baadiyaa Bulchiinsa Dirree...

gandeenittiis Biqiltuun haala ga’aan akka dhihaatu hawaasni dubbifne dubbifne dhaaman

Karoora Galmee Waantota dinqisiisoo adunyaa irratti galmaa’uuf qabame milkeessuuf gandeenittiis Biqiltuun haala ga’aan akka dhihaatu hawaasni dubbifne dubbifne dhaaman hawaasni magaalaa Dirree Dhawaa baay’een mooraa jireenya...

Biqiltuu 10 dhaabanii guddisuuf karoorfatanii Biqiltuu dhaabaa jiraachuun ibsame

Mooraa Hospitaala Rifaraala Humna Raayyaa Ittisa Biyyaatti Miseensotni Raayyaa Ittisa Biyyaa argaman mataatti Biqiltuu 10 dhaabanii guddisuuf karoorfatanii Biqiltuu dhaabaa jiraachuun miseensotni biqiltuu dhaabaa jiran kanneen...

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Hojiin Biqiltuu dhaabuu geggeefamaati jira

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti Guyyaa har’aa Adoolessa 22 ganama sa’aa 12:00 irraa jalqabee iddoowan jidu-galeessa Biqiltuu itti dhaabuuf filaman jahanii fi Ganda jiraatotaa hundatti Hojiin Biqiltuu dhaabuu...

Hawaasni Muslimaa Ayyaana Iid-alfaxir yeroo kabaju hojiiwan keeyrii raawachaa kabajuu akka qabu dhaaman

Hawaasni Muslimaa Ayyaana Iid-alfaxir yeroo kabaju hojiiwan keeyrii jechuuniis rakkataa gargaaruun beelawaa nyaachisuunii fi obaasuun haala Amantiin Islaamaa Ajajjuun kabajuu akka qaban Abbootiin Amantaa...

Bulchiinsa Dirree Dhawaa Araddaa 02tti wal-dhabbiin Ganda jidduutti Uumamee ture Araaraan goolabame

Bulchiinsa Dirree Dhawaa Araddaa 02tti wal-dhabbiin Ganda lama jidduutti Uumamee ture kan ganda lamaan jechuuniis Ganda Tasfaa fi Ganda Masqalanyaa irraa  Dargaggootni walitti babahan...

Marsaa 2ffaa Hojii Duula Qulqulinaa biyyaalessaa Dirree Dhawaatti geggeefame

Dhaamsa Muummeen Ministeera Biyya Teenyaa Dr. Abiyyi Ahmad dabarsaniin akka biyyaatti kan jalqabame hojiin duula qulqulina Naannoo Bulchiinsa Dirree Dhawaatti geggeefame.   Duula hojii qulqulina Naannoo...