Monday, July 22, 2019

Dhaabileen Bulchiinsaa Qabiinsaa fi Itti-fayyadamiinsa Qabeenya Mootummaa fooyessuu akka qaban ibsame

Koreen Hooganaan Biiroo Misooma Maalaqaa fi Dinagdee Obbo Sulxaan Aliyyiin duurfame haala Qabiinsaa fi Itti-fayyadamiinsa Qabeenya Mootummaa ilaalchisuudhaan daawannaa hojii kan dhaabilee Bulchiinsaatti geggeesan.   Koreen...

Manni Marii Bulchiinsaa yaa’ii Idilee 41ffaa murteewan gara garaa dabarsuun xumure

Manni Marii Bulchiinsaa yaa’ii Idilee 41ffaa caamsaa 8 fi 9 geggeessaa ture murteewan gara garaa dabarsuu fi Muudama Obbo Abdulsalam Ahmad Itti-Aanaa Afa-yaa’ii Mana...

Ayyaana Faasikaa yeroo kabajnu jaalala gochaan mul’isuu akka qaban dhaaman

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti kurfii Addaa tan Ayyaana Faasikaa ykn Du’aa ka’uu Iyyasuus Kiristoos sababeefachuun Biiroon Dhimma Komunikeeshinii Mootummaa Adda durumman qopheesse irratti Abboottiin Amantaa...

Diyaasporaan Hariiroo Biyyaa waliin qabu haala ittii cimu irratti mari’atame

Ejansiin Diyaasporaa Itiyoophiyaa bakka buutota qaamolee ga’ee kan dhaabilee Bulchiinsaa waliin haala ittiin lammiiwan biyya teenyaa kanneen Biyyoottan Alaa (Diyaasporaa) jiraattan hariiroo Biyyaa waliin...

Bulchiinsatti hanqinni bishaan dhugaatii jiraachuu jiraatonni ibsan

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti hanqinni bishaan dhugaatii yeroo gara yerootti dabalaa jiraachuu Araddoottan bulchiinsa Magaalaa gara garaatti jiraatonni naannofnee dubbifne nuuf ibsaniiru.   hanqinni bishaan dhugaatii kun...

Ayyaana hundeffama ODP waggaa 29ffaan fi waggaa 1ffaa imala jijiiramaa hiriira deegarsaan goolabuuf kurfiin...

Sadarkaa biyyaalessaattiis ta’ee akka Bulchiinsa Dirree Dhawaatti waggaa 29ffaa Guyyaa Ayyaana hundeffama ODP fi waggaa 1ffaa imala jijiiramaa "Ilaa fi Ilaameen Milkaa"ina Egereetiif!" dhaadannoo...

Ayyaana hundeffama ODP waggaa 29ffaan fi waggaa 1ffaa imala jijiiramaa hiriira deegarsaan goolabuuf kurfiin...

Sadarkaa biyyaalessaattiis ta’ee akka Bulchiinsa Dirree Dhawaatti waggaa 29ffaa Guyyaa Ayyaana hundeffama ODP fi waggaa 1ffaa imala jijiiramaa "Ilaa fi Ilaameen Milkaa"ina Egereetiif!" dhaadannoo...

waggaa 29 Guyyaa Ayyana hundeeffama ODP marii paanaaliin kabajame

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti waggaa 29 ffaan Guyyaa Ayyana hundeeffama ODP fi waggaa 1ffaan jalqabbii imala Jijjiiramaa marii paanaalii kan Sadarkaa Kilaastara Baadiyaa fi Araddoottan...

Weerara lafaa sadarkaa ol’aanaan mul’atu ittisuuf xiyyeefannoon hojjatamaa jirachuun ibsame

Bulchiinsa Dirree Dhawaa Iddoowan tokko tokkotti Weerara lafaa sadarkaa ol’aanaan mul’atu ittisuuf xiyyeefannoon hojjatamaa jirachuu fi Beetakiristiyaana Abuhee waliin wal-qabatee  lafti Mooraa Beetakiristiyaana Abuhees...

waggaa 29ffaan Guyyaa Ayyaana hundeffama ODP kurfii gara garaan kabajamuu jalqabe

Bulchiinsa Dirree Dhawaatti waggaa 29ffaan Guyyaa Ayyaana hundeffama ODP kan dhaadannoo "Ilaa fi Ilaameen Milkaa"ina Egereetiif!" jedhuun bulchiinsa Araddaa 08 tti dargaggootni kaka’uumsa ofii...